WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy z domácí ekumeny

Přehled událostí z pole ekumeny za měsíc prosinec.

► Praha, 1.  prosince 2008 (ERC). Brnem cestami pokoje – Křesťané a Židé v dějinách a současnosti

Dvojjazyčná publikace Brnem cestami pokoje / Friedenswege durch Brünn vznikla z iniciativy českých a rakouských církví, sdružených v Ekumenické radě církví ČR a v Ekumenické radě církví Rakouska. Cena: 149,- Kč + poštovné. Knihu si můžete objednat v Ekumenické radě církví ČR.

Zástupci ekumenických rad obou sousedících zemí se pravidelně setkávají k poradám ve snaze posílit vzájemnou spolupráci. Mimo jiné navrhli, aby byly prozkoumány některé kapitoly našich společných dějin, zejména ty, kde docházelo k napětím nebo i konfliktům. Cílem je zjistit, zda z dnešního pohledu je možno poskytnout jejich komplexnější, citlivější výklad, který by rozptýlil minulé stíny a otevřel možnost nového sblížení.
   Pro realizaci tohoto záměru bylo jako „pilotní projekt“ vybráno Brno: Město, v němž spolu existovaly silný živel německý a sílící český nikoli bez napětí; město, v němž spolu existovaly komunity katolická, evangelická a židovská; město,které usilovalo o svou kulturní tvář a politický vliv ve spojení i v napětí s blízkou Vídní; město škol a vzdělávacích institucí; město dnešního úsilí o svébytnost nikoli jen správní a o ekumenickou součinnost nikoli jen formální.
   Jako první výsledek předkládáme veřejnosti tuto publikací, jež domácího i návštěvníka provede Brnem „cestou pokoje“: od konfliktní minulosti ke smířené rozdílnosti. A zároveň mu poslouží tím, že mu poskytne základní údaje o náboženských komunitách , které v tomto živém a půvabném městě usilují dostát svému poslání. Kniha má 414 stran včetně 30 stran fotodokumentace.
   Knihu si můžete objednat v Ekumenické radě církví v ČR.
   Cena je 149,- Kč + poštovné.
   Objednávejte na adrese:
   Ekumenická rada církví v ČR
   Donská 370/5
   101 00 Praha 10
    Tel.: 271 742 326
  
E-mail: info@ekumenickarada.cz

   www.ekumenickarada.cz

► Praha, 1.  prosince 2008 (ERC). Novoroční ekumenická slavnost

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na Novoroční ekumenickou slavnost, která se koná 1. ledna 2009 od 18 hodin v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Reslova 2, Praha 2.

Bohoslužby věnované odkazu sv. Gorazda II. se zúčastní čelní předstvitelé křesťanských církví. Prosíme zaujměte místa včas, bohoslužbu přenáší v přímém přenosu Česká televize.

► Praha, 1.  prosince 2008 (ERC). V Praze proběhlo 5. valné shromáždění Ekumenické rady církví.

Dne 27.listopadu 2008 se v Komenského sále v Ústředí Církve československé husitské v Praze 6 Dejvicích konalo v pořadí již 5. valné shromáždění Ekumenické rady církví (ERC). Zúčastnili se ho zástupci všech 11 členských církví a také, jako hosté, zástupci Římskokatolické církve a Federace židovských obcí. Úvodní pobožností posloužil nový biskup Apoštolské církve Martin Moldan.

Předseda ERC Pavel Černý ve své výroční zprávě zdůraznil, že právě proběhnuvší rok byl jedním z nejtěžších v historii ERC, i pro samotné církve. Kromě, časově nesmírně složitých, pokračujících a stále nekončících jednáních se státem o nápravě majetkových křivd, probíhalo v rámci ERC několik důležitých jednání a akcí, např. byla uzavřena nová smlouva o duchovní péči ve věznicích, ve spolupráci s rakouskou ekumenickou radou církví byla vydána kniha o vývoji a spolupráci církví v Brně či proběhl již II. ročník ekumenického shromáždění „Modlitba za domov“. Velmi komplikovaná byla také výměna prakticky celého sekretariátu ERC a následně zaškolování nových pracovníků, jimiž jsou od září 2008 Mgr. Sandra Zálabová coby vedoucí tajemnice a Ing. Aleš Čejka, který je asistentem vedoucí tajemnice. Sandra Zálabová ve své výroční zprávě za sekretariát zdůraznila, že na nadcházející rok je připraveno několik významných akcí, které se budou konat v rámci ERC. Především se jedná o velmi aktivní a rozsáhlé zapojení církví v souvislosti s předsednictvím ČR v EU, návštěva 140 poutníků na největší světové ekumenické akci Kirchentag či další ročník ekumenického shromáždění. Sandra Zálabová také představila obsáhlé internetové stránky www.cirkevnimajetek.cz, na kterých se sekretariát také podílí a které obsahují obsáhlou argumentaci k problematice nápravy majetkových křivd. K této problematice se také rozvinula diskuze, ve které bylo zdůrazněno, že církve již několik let nepožadují na státu důsledné dodržování zákona o financování církví 218/1949 Sb, a že financování církví státem absolutně nereflektuje inflaci, zvyšování mezd apod. Pokud jednání se státem nedospějí ke zdárnému konci, budou církve nuceny požadovat po státu důsledné dodržování výše zmiňovaného zákona.
   Valné shromáždění se také usneslo na navýšení členských příspěvků církví do ERC o 30%, a to především z důvodu stále se zvětšující agendy a tedy i nutnosti přijmout nového pracovníka sekretariátu. Shromáždění schválilo vznik odborné komise pro Studium současného ekumenismu v ČR, která by se měla zabývat i budoucností ERC. ERC též pro rok 2009 plánuje studijní dny na téma „Ochrana stvoření - EKO-teologie“ či Studijní den o Ekumenismu obecně. Chystá se též další ročník společného ekumenického shromáždění.
5.Valné shromáždění bylo ukončeno krátce po 15.hodině společnou pobožností s požehnáním pro nové pracovníky sekretariátu ERC.
   Mgr. Ondřej Chrást
   tiskový mluvčí ERC v ČR
   Mob.:606914916
   www.ekumenickarada.cz

► Praha, 1.  prosince 2008 (ČEA). Alianční týden modliteb 5.-11.1.2009

Bibli je možné číst z mnoha různých důvodů a úhlů pohledu, aniž bychom se přitom museli setkat s Bohem tak, jak se nám sám zjevuje a podřídit se jeho autoritě. Řečeno bez obalu, ne každý, kdo se o Bibli zajímá nebo je z ní dokonce nadšen, chce mít ve skutečnosti co do činění s Bohem.

Návrat k Písmu: Ta kniha je k jídlu...
    Alianční týden modliteb 5. - 11. 1. 2009
(materiály ke stažení zde)

Milí přátelé v Kristu,

V rove 2009 uplyne 500 let od narození Jana Kalvína a tak dochází k reflexi samých kořenů reformace. Velké Sola Scriptura nepozbylo nic ze své dřívější platnosti. Přesto toto velké POUZE nestačí k tomu, aby si křesťané udrželi svou jiskru a hloubku ve vztahu k Písmu.

Umění duchovního čtení Písma, kdy Slovo proniká do našich kostí a vyžaduje pokorné otevření se tomu být sám čten Bohem, zesláblo. Jako ČEA ale nechceme tímto modlitebním průvodcem zvětšovat pocity viny, nýbrž inspirovat k lásce k Písmu a k tomu druhu čtení Bible, který by odpovídal tomu, čím Bible je. Ta kniha je k jídlu. Vezměte a jezte.

Přeji vám, ať se váš čas na modlitbách během ATM promění v setkání s Otcem, který svým Slovem stvořil vše kolem nás.

Láska Boží a pokoj Kristův ať se ve vás rozhojňuje.

Mgr. Jiří Unger – tajemník ČEA
   
www.ea.cz

► Praha, 2.  prosince 2008 (ČBK). Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2009

   V příloze naleznete texty určené pro Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.-25.1.2009. Materiál připravila místní skupina z Koreje a konečnou podobu textům dala komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví.

Praha: Texty pro týden modliteb v r. 2009 připravila skupina z Koreje. Pro rozjímání byl zvolen úryvek z knihy proroka Ezechiela (Ez 37,15-28), z něhož jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš "Budou v tvé ruce jedním celkem".

Český překlad textů k týdnu modliteb za jednotu křesťanů naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy

Tyden modliteb za jednotu 2009.pdf

   http://tisk.cirkev.cz

► Praha, 3.  prosince 2008 (Christnet). Nové výsledky, týkající se zestátněného církevního majetku

 Církve, kterým byl po roce 1948 zestátněn majetek, přišly o 141 miliard, které by jim majetek mohl vynést. Takové jsou výsledky studie, kterou si nechala udělat poslanecká církevní komise. Komise nyní nově zjistila, že stát do církevního majetku a církví za dobu komunistické vlády do roku 2007 investoval celkem 60 miliard korun. To požadoval přesně vyčíslit exministr kultury Vítězslav Jandák (ČSSD), který v červenci Aktuálně.cz řekl, že podle jeho informací to bylo přes 45 miliard.

Zároveň komise zjistila, že církve nemohly léta nakládat se svým majetkem za více než 87 miliard korun. Za desetiletí navíc podle oficiálních odhadů církve přišly o zisky v hodnotě 141 miliard. "V rámci vyrovnání ale tento odhad nebudeme započítávat, nikam bychom se nedostali," míní Kasal.

Během dvou měsíců by nový odhad měla provést auditorská společnost Ernst & Young. Stát za to zaplatí dva miliony korun. Navíc by měli vybraní experti pro komise zpracovat další varianty splácení majetku, který nelze vydat. Vládní návrh předpokládá, že církvím stát vrátí půdu za 51 miliard korun a jako náhradu vyplatí 83 miliard korun. A to ve splátkách během 60 let s úrokem 4,85 procenta (4,3 miliardy ročně), což by v součtu znamenalo 270 miliard.

Princip návrhu Vlastimila Tlustého měl spočívat v tom, že by se církvím vyplácely peníze až poté, co se jim stát pokusí vrátit veškerý majetek, který je možné dát zpět nebo nahradit jiným pozemkem či stavbou. Zbývající majetek by stát církvím zaplatil v průběhu tří až pěti let. Odluku ostatních církví, kterých se netýká vrácení majetku od státu, navrhuje poslanec jednorázovým vyplacením. "Není pravda, že jsme k ničemu nedošli. Jdeme v logice postupných kroků," oponuje Tlustému Kasal. "Udělali jsme významný posun, a navíc jsme přijali zásadní rozhodnutí -že se církvím má vrátit nebo nahradit majetek, který vlastnily," informuje aktualně.cz. (ath)

www.christnet.cz

► Praha, 4.  prosince 2008 (ČTK - copyright). Sněmovna prodloužila lhůtu pro práci komise k církevnímu majetku. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=16891

► 8.  prosince 2008 (ERC).  28. a 29. 11. 2008 se sešel 5. synod církví Leuenberského společenství

Vážení a milí přátelé,
ve dnech 28. a 29. 11. 2008 se sešel 5. synod církví Leuenberského společenství, jehož delegáti si přáli poslat vám se srdečnými pozdravy také závěrečný dokument (formát PDF) - pro vaši informaci.
   Bůh vám žehnej v tomto adventním období.
   Jana Křížová
www.ekumenickarada.cz

► Praha, 8.  prosince 2008 (ERC). Setkání faráře Ulricha Parzany s pražským arcibiskupem - tisková zpráva

   Dne 4. 12. 2008 navštívil německý evangelický farář Ulrich Parzany, hlavní postava celoevropské evangelizace ProChrist, Mons. kardinála Miloslava Vlka, spolu s předsedou Ekumenické rady církví ThDr. Pavlem Černým, Th.D. a Ing. Stanislavem Steblem, předsedou ProChrist v ČR.

Ulrich Parzany informoval pana kardinála o přípravách další evropské evangelizace ve dnech 30.3. -6. 4. 2009. Kardinál Vlk zdůraznil, že jako křesťané reprezentující různé církve máme důležité věci společné: Bibli jako Boží slovo, Ducha svatého a Nicejsko-cařihradské vyznání víry. To skýtá silný základ pro naši spolupráci při sdílení evangelia o Ježíši Kristu s lidmi v sekulární společnosti dnešní Evropy.
   ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví

   www.ekumenickarada.cz

Chomutov, 9.  prosince 2008 (Krestandnes). V Chomutově se budou modlit za smír

V úterý 9.prosince 2008, v předvečer Dne lidských práv, proběhne v centru Chomutova setkání, které chce pokojným způsobem reagovat na vzrůstající sociální napětí v Litvínově i v celém severočeském regionu.

Ekumenická bohoslužba Za smír a pokojné soužití národnostních skupin se uskuteční v kostele sv. Ignáce na nám. 1. máje v Chomutově v úterý 9.12. od 18 hodin. Setkání se ponese v duchu proseb za smír a možnost nového začátku v dlouhotrvajících i v nově vzniklých konfliktech.

Na bohoslužbu naváže od 19 hodin veřejná rozprava s terénními pracovníky v sociálně problematických místech našeho regionu v prostorách nedaleké římskokatolické fary.

Akci společně pořádají církve z Chomutova a z Jirkova. Chtějí se tak s širokou veřejností přihlásit k nenásilnému přístupu, upozornit na přetrvávající problémy v soužití komunit a podpořit odhodlanost k pomoci a nápravě. Na akci jsou pozváni i zástupci místních národnostních komunit, zastupitelé města i hosté ze sousedního Saska.

Jiří Bureš

   www.krestandnes.cz

► 10.  prosince 2008 (ERC). Chystáme se do Brem

Ve dnech 20.- 24. května příštího roku se v severoněmeckém přístavním městě Bremy sejde již 32. setkání německých evangelíků / Deutscher Evangelischer Kirchentag /. Setkání, jehož smyslem a posláním je, aby lidé z nejrůznějších míst a situací mohli společně prožít čas, ve kterém by si mohli vyměňovat zkušenosti, zamýšlet se na určitými otázkami, navazovat dobré vztahy, společně chválit svého Pána.

Pracovním heslem tohoto setkání bude otázka z tzv. zpráv o stvoření „ kde jsi člověče „ / Gn 3, 9 /, které navazuje na heslo Kirchentagu předchozího / Kolín nad Rýnem 2007 /, kdy byl připomínám apoštolský výrok o “ slovu mocném a vše prostupujícím „ / Žd 4, 12 / . To slovo má skutečně moc a tak není překážky, kterou by nemohlo překonat. Překonává je však proto, aby člověku pomohlo, zachránilo a uzdravilo jej. Otázka „ kde jsi „ chce člověka zastavit a přivést k tomu, aby se ptal, zda místo, na kterém se nalézá, je tím pravým, správným a kudy se vydat, aby čas, který mu byl na této Zemi darován a svěřen, nebyl časem prázdným a marným. Aby tomu tak nebylo, potřebuje Boží pomoc, která za ním v onom mocném slovu přichází.
Město Brémy se do dějin se zapsalo i tak, že bylo místem, odkud se odplouvalo do tzv. Nového světa za prací a za – jak mnozí věřili – lepším životem. Proto je zde i tzv. Auswanderunghaus, museum, ve kterém si můžete prohlédnout, jak to tenkrát „ chodilo „. Z různých dokumentů a záznamů byly sestaveny seznamy těch, kdo v těchto místech opouštěli „ Starou Evropu „ / bylo jich několik milionů /. A protože tato jména byla vložena do počítače, můžete zde objevit „ stopy svých předků „ / já jsem se zde kupř. dozvěděl, že můj děda Václav odjel do Spojených států 13. května 1912 lodí George Washington …/.
   „ Brémská církev „ je vlastně společenstvím samostatných sborů, kde se klade veliký důraz na práci „ dobrovolníků „ / laiků /, proto její „ provoz „ je finančně nenáročný a o to více je prostředků pro nejrůznější službu okolí. Jeden z těchto sborů se uvolil, že poskytne střechu nad hlavou skupině, která smí opět přijet díky velkorysému pozvání vedení Kirchentagu. Zde má proběhnout - již třetí – českoněmecký večer – bohoslužby s Večeří Páně s následným společenským večerem.
   Pokud se chcete zúčastnit obracejte se na Ekumenickou radu církvi, která má organisaci této výpravy na starosti. A nezapomeňte, že počet míst je omezen.
   Ondřej Soběslavský, člen mezinárodního výboru Kirchentagu

   www.ekumenickarada.cz

► Plzeňsko, 10.  prosince 2008 (Christnet). V Plzeňském kraji dal stát na církevní památky 40 milionů, je potřeba jeden a půl miliardy

Více než 40 milionů korun letos spolkla oprava chátrajících kostelů a kaplí v Plzeňském kraji. Ač by se mohlo zdát, že je to obrovská suma, starostové obcí i církev se shodují, že je to nepatrný zlomek toho, co by bylo třeba na záchranu všech církevních objektů, napsala 8.12 plzeňská regionální Mladá fronty Dnes.

Letos použité peníze na opravy se čerpaly z programů ministerstva kultury, z dotačních programů kraje i ministerstva zemědělství. Nezanedbatelnými částkami přispěly také obce a města,“ konstatuje v listu mluvčí biskupství plzeňského Alena Ouředníková.
    Nejhorší je to v pohraničí „Církevní stavby zvláště v pohraničí jsou v žalostném stavu. Odborníci vyčíslili, že na úplnou záchranu stávajících kostelů by v kraji bylo potřeba více než jeden a půl miliardy korun,“ doplnila Alena Ouředníková.
    Občanská sdružení se podílejí například na obnově kostela v Křivcích, kde působí skupina s názvem Martinus. Místní sdružení Poutníci od svatého Jana zase zachraňuje kostel v Okrouhlém Hradišti.
     Vybraným památkám na Tachovsku příští rok významně pomohou peníze z takzvaných Norských fondů. „Oprav se dočká Santiniho kaple v Ostrově u Stříbra, minoritský klášter u Stříbra, kostel Všech svatých ve Stříbře, kostel svatého Václava ve Vysokém Sedlišti a varhany v kostele v Úterý. To vše díky třiceti milionům z Norských fondů,“ uvedl pro MFD místostarosta Stříbra Pavel Tóth.

www.christnet.cz

Brno, 5.  prosince 2008 (ČBK). Večer na téma... Bible

 Hned několik pořadů s vánoční tématikou připravilo do letošní sváteční programové nabídky České televize její brněnské studio. Večer na téma… Bible je připraven na 21.12. ve 20.00 hodin na ČT2 (repríza 23.12.2008, ČT2, 00:50 po půlnoci).

Brno: Komponovaný pořad nabízí nejzákladnější informace o nejrozšířenější knize světa a následně i o práci s jejím textem v současném českém prostředí.

Jak informovala tisková mluvčí ČT TS Brno Hana Orošová: "Úvodní půlhodinou komponovaného večera věnovaného nejčtenější knize světa působivě provede Martin Dejdar. V premiérovém uvedení dokumentu 'Bible pro dnešek' představí současnou práci na zpřístupňování biblického textu v českém prostředí. Navštívíme Dům Bible, kde sídlí Česká biblická společnost, představíme i práci biblistů teologických fakult. Dokument diváky také seznámí s unikátní situací biblické práce v českojazyčném prostředí i s hlavními probíhajícími projekty katolických i protestantských překladů Bible: Překlad Jeruzalémské bible, Český katolický překlad, Český studijní překlad, Nová Bible kralická, Český ekumenický překlad a Slovo na cestu."

Poté následuje dvoudílný archivní dokument z roku 1996 s názvem "Objevujeme Bibli" z americké produkce Vision Video, který nabízí nejzákladnější informace o nejrozšířenější knize světa. V pestrém kaleidoskopu informací, obrázků a souvislostí ukáže její strukturu, přiblíží dobu i způsob jejího vzniku, nastíní cesty, kterými se z poměrně malého území kolem Mrtvého moře rozšířila do celého světa. Jeho první díl je věnován jednak obecným informacím o podobě, charakteru a vzniku biblických textů, jednak se soustřeďuje na židovskou část Bible: Starý Zákon. Druhá část je pak věnována zejména křesťanské části Bible – Novému Zákonu. V rozhovoru s předními odborníky na studium novozákonních textů ukáže, jak těsně nás některé rukopisné zlomky přibližují k výpovědím pamětníků novozákonních událostí. Závěr amerického dokumentu pak v dynamické zkratce nastíní strhující příběh šíření biblických textů i důsledky jejich vlivu od starověku až po dnešní dobu.

 http://tisk.cirkev.cz

► Teplice, 20.  prosince 2008 (CASD). V Plzeňském kraji dal stát na církevní památky 40 milionů, je potřeba jeden a půl miliardy

V kapli teplické nemocnice zahájili v úterý 16. prosince křesťané slavnostně pravidelnou pastorační, duchovní a psychosociální kaplanskou péči. Tým čtyř místních duchovních zkouší od začátku měsíce provoz nového oddělení, které se zabývá terapií lidské duše. Na oslavu zahájení zazpíval pro personál nemocnice sbor místního gymnázia Canzoneta a kaplani promluvili biblickými pozdravy.

Slavnost vyvrcholila modlitbou s prosbou o požehnáni pro tuto práci. „Po akci za mnou přišel jeden pán z vedení nemocnice a řekl mi zajímavou věc: ‘V této kapli se dnes znovu kázalo Boží slovo po padesáti letech. A já jsem nesmírně rád, že jsem mohl být při tom’,“ uvedl jeden z nemocničních kaplanů, kazatel teplického sboru církve adventistů Zbyšek Jonczy.
Vedení nemocnice vychází kaplanům velmi vstříc. Mají vytvořené dostatečné zázemí pro svoji práci a nejsou vnímáni jako hosté nebo vetřelci, ale stali se součástí ošetřovatelského týmu nemocnice. Slouží dvacet čtyři hodiny denně sedm dní v týdnu. „Než jsme začali, tak se nám zdálo, že o naše služby nebude zájem, ale po několika dnech již vidíme, že opak je pravdou. Skoro nevíme, kam dříve ‘skočit’, a pacienti naši službu vítají s povděkem," usmívá se Jonczy. „Chodíme k pacientům, kterým je smutno, ocitli se v nové životní situaci a neví si s ní rady, chodíme i k umírajícím, kteří nechtějí být sami. Často si jen tak popovídáme s lidmi, na které momentálně nemá nikdo čas anebo jen empaticky nasloucháme. Jedna paní to vyjádřila slovy: ‘Děkuji, že jste moje ucho’.“
Kaplani si najdou čas i na personál nemocnice, který při své náročné práci prožívá mnohé stresové situace. Často si jejich přítomnost vyžádají i příbuzní umírajících či zesnulých, když se přijdou na oddělení rozloučit. Kaplani neslouží jen věřícím, ale všem, kdo mají o jejich službu zájem. Nejhezčí odměna za tuto práci je v tom, když mohou u lůžka nemocného či v jiné situaci otevřít Bibli nebo se pomodlit.
Do budoucna chtějí kaplani pokračovat v podobných koncertech, přednáškách, studiu Bible a bohoslužbách. Chtějí, aby nemocniční kaple i dále sloužila účelu, pro který byla postavena. Chtějí zřídit také relaxační prostor ticha, kde by se lidé v těžké životní situaci mohli ztišit a na chvíli zapomenout, že jsou v nemocnici.¨

Tomáš Kábrt

www.casd.cz

► Praha, 22.  prosince 2008 (ČTK - copyright). V Praze se na Štědrý den uskuteční více než stovka bohoslužeb. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17017

► Praha, 23.  prosince 2008 (ČTK - copyright). Dvě pětiny českých rodin chodí o Vánocích do kostela. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17020

Nymburk, 29.  prosince 2008 (Krestandnes). V Nymburku pořádají církve společné modlitební zastavení na konci roku

V úterý 30. prosince 2008 se v kostele sv.Jiljí v Nymburku uskuteční od 18.00 do 19.00 hod. akce „Tichá hodinka“, noviny Křesťan Dnes o tom informoval Petr Plaňanský, pastor Křesťanského společenství Nymburk.

„Srdečně zveme všechny ty, kdo se chtějí zastavit ke krátkému osobnímu zamyšlení na konci roku,“ uvedl za organizátory.

Tichou hodinku pořádají Církev československá husitská, Církev Křesťanské společenství, Českobratrská církev evangelická a Římsko-katolícka církev. Tichou hodinku budou doprovázet duchovní písně a čtení z Bible. Vstup na akci je volný.

   www.krestandnes.czKateřina Děkanovská publikováno: 16.01.2009 01:39 zobrazeno: 3014x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus