WebArchiv - archiv českého webu

Zprávy z českého ekumenismu

Přehled zpráv a událostí v českých církvích a církevních společnostech za měsíc únor zpracovaný v ERC ČR.

Praha 27.  ledna  2009 (ERC). Konkurz na nového pracovníka sekretariátu ERC v ČR

Ekumenická rada církví v České republice, se sídlem Praha 10 Vršovice, Donská 5/370 vypisuje konkurz na zaměstnance sekretariátu ERC v ČR na pozici “koordinátor/ka správy domu”.

Požadujeme středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, znalost Aj slovem i písmem, členství v některé z členských církví ERC v ČR. Nabízíme stabilní pracovní zázemí, služební byt v místě výkonu práce, odpovídající platové ohodnocení (12 000Kč/měs.), služební telefon a PC.
Náplní práce je kompletní zajišťění chodu penzionu v sídle ERC, ekonomický rozvoj a propa-gace, ubytovávání hostí, zajištění drobných oprav v domě, asistence při přípravě projektů ERC (Kirchen-tag, Modlitba za domov apod.). Nástup od 15. února 2009.
   Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem a kontaktními údaji zasílejte na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5/370, 101 00 Praha 10 Vršovice, nebo emailem na adresu: erc@ekumenickarada.cz do 31. ledna 2009.
www.ekumenickarada.cz

► Brno 28. ledna 2009 (ČBK). "Noc kostelů"  poprvé v Brně v květnu 2009

 

    Noc kostelů, akce, která svým rozsahem zatím nemá v České republice obdobu, již má pevně stanovené datum. V Brně proběhne poprvé 29.5.2009.

Projekt Noc kostelů v Brně nabídne široké veřejnosti poprvé na jaře roku 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny v centru Brna (v tuto chvíli je jich v projektu zapojených 16) a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit  s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení či setkávání.

 Z historie akce

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů  ve Vídni, během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V úzké spolupráci a s využitím zkušeností vídeňského týmu připravují  nyní brněnští organizátoři tento projekt pro  jihomoravskou metropoli, resp. pro Českou republiku. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Jihomoravským krajem prostřednictvím ROP JV.

Noc kostelů je ekumenická

Noc kostelů je ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských církví v Brně (Církev římskokatolická, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev pravoslavná, Bratrská jednota baptistů).

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády přivítají v otevřených kostelích návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže nebo krypty. Pro návštěvníky bude vytvořen průvodce s podrobným programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také další informační materiály včetně map nebo informačních letáků o kostelích.

Předpokládáme, že také v naší republice by se akce mohla v příštích letech šířit do dalších měst a krajů.

Podrobnější informace jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách www.nockostelu.cz

http://tisk.cirkev.cz

► Olomouc 2. února 2009 (ČTK- copyright). Olomouc bude hostit evropskou konferenci o vztahu státu a církve. Čtěte zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17232

► Praha 5. února 2009 (ERC). Vyjádření Ekumenické rady církví k problematice domácí a ústavní péče a výchovy dětí

Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR se na svém zasedání 5. února 2009 zabýval otázkou péče o malé děti, která byla vnesena do diskuse evropským parlamentem a jeho tlakem na zřizování jeslí.

ERC vyslovuje znepokojení nad snahou institucí EU ovlivňovat rodinné hodnoty v jednotlivých zemích tím, že budou tlačit na výstavbu jeslí a rozvoj ústavní výchovy dětí. ERC zvláště v době českého předsednictví přijala jako svůj úkol posilovat nezastupitelnou úlohu rodiny ve výchově dětí. Mnohé české rodiny mají své zkušenosti z doby totality, kdy většina žen byla zapojena do pracovního procesu a děti vychovávaly denní jesle a mateřské školky. Tato zkušenost chybí politikům ze Západní Evropy. Psychologové ale dostatečně prokázali hluboký vliv rodiny na rozvoj a výchovu dítěte a není divu, že totalitní režimy se vždy snažily výchovu dětí převzít do svých rukou.
ERC vytyčila oblast rodiny jako jednu ze svých priorit pro české předsednictví v EU v nedávno vydané publikaci „Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti“ slovy: „Rodina má nezastupitelnou úlohu při formování základních postojů a hodnot i při vytváření hlavních kontextů života všech svých příslušníků. Právě v těchto svých rolích tvoří rodina základní stavební kámen společnosti.“
Věříme, že heslo českého předsednictví „Evropa bez bariér“, povede politiky i občany ke snaze nestavět další bariéry mezi rodiče a děti a ocenit postavení žen, které pečují o malé děti.
Jménem Řídícího výboru Ekumenické rady církví
    Pavel Černý, předseda
www.ekumenickarada.cz

► Zlín 5. února 2009 (ČBK). Diskuse o etice v podnikání

Regionální pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA) připravuje ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati (UTB) a Salesiánským klubem mládeže Zlín v neděli 22.2. v 17.00 hodin panelovou diskusi s odborníky na téma Etika v podnikání.

Zlín: Diskutovat se bude o těchto tématech: vztah křesťanů i nekřesťanů k aktuální problematice zaměstnanosti a sociálním otázkám, vztah zaměstnanec – zaměstnavatel na úrovni velké, střední a malé firmy i na úrovni státní správy a samosprávy, problematika konkurenčních vztahů a tržních mechanismů ve vztahu k sociálním a etickým otázkám, loajalita zaměstnance k firmě v souvislosti  se zodpovědností za rodinu, neděle a svátky jako dny pracovního klidu apod.

Pokud také vás tyto otázky zajímají a zabýváte se jimi, ať už jako podnikatelé či zaměstnanci, přijďte diskutovat do Salesiánského střediska mládeže na Jižních svazích. Moderátorem bude doc. Josef Kubík z Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

http://tisk.cirkev.cz

► Praha 11. února 2009 (ČBK). III. ročník  festivalu Mene Tekel

II. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel 23.2.-1.3.2009 pořádá občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR a Ústav pro studium totalitních režimů. Ekumenická bohoslužba za politické vězně se koná 1.3. v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Praha: Název akce odkazuje na biblické Mene, mene, tekel, ufarsin – slova o sečtení a zvážení hříchů. Záštitu převzali světící biskup pražský Václav Malý, předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém, rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a další.

Je připraveno čtyřicet akcí pro oživení paměti a varování před novými formami prorůstání zla do společenských systémů v současnosti – autentická svědectví, setkání s hrdiny třetího odboje, autogramiády, filmové dokumenty, koncerty, výstavy, besedy nebo představení pro školy.

Ekumenická bohoslužba za popravené, umučené a politické vězně se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v neděli 1.3. ve 14.00 hodin. Přítomni budou mimo jiné kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a předseda Ekumenické rady církví ThDr. Pavel Černý.

 Podrobné informace a kompletní program akcí jsou k dispozici na http://www.menetekel.cz/ (zdroj)

Foto: z loňské ekumenické bohoslužby

(fotogalerie na uvedených stránkách)

v popředí zleva: ThDr. Pavel Černý, kardinál Miloslav Vlk, biskup Karel Otčenášek

http://tisk.cirkev.cz

► Praha 12. února 2009 (ČBK). Kulatý stůl o církevních zákonech z roku 1949

Ve čtvrtek 12.2. proběhl v prostorách České biskupské konference další Kulatý stůl Tiskového střediska ČBK s novináři, tentokrát na téma Cesta k církevním zákonům roku 1949. Přepis všech příspěvků naleznete v příloze.

Praha: Pozvání přijali Ing. Pavla Bendová, ředitelka Odboru církví Ministerstva kultury ČR, prof. Ignác Antonín Hrdina, Dr.Sc. OPraem,  vedoucí Katedry pastorálních oborů a právních věd na Katolické teologické fakultě (KTF UK) v Praze a profesor Katedry právních dějin Fakulty pedagogické Západočeské univerzity (FP ZČU) v Plzni, dále historik Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR. Setkání moderovala tisková mluvčí ČBK, RNDr. Irena Sargánková, CSc., která v jeho úvodu přivítala hosty. Přítomen byl i generální sekretář ČBK, biskup ThDr. Ladislav Hučko, CSc.

Jako první z nich promluvil Mgr. Šebek a to o historickém pohledu na cestu k zákonům z roku 1949 – č. 217 o zřízení Státního úřadu pro věci církevní, a č. 218 – o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Komunistický režim se snažil rozložit legální episkopát. Protiakcí ze strany biskupů byl pastýřský list z června 1949, jehož čtení bylo zakázáno. Začala internace episkopátu, známé jsou např. události týkající se arcibiskupa Josefa Berana. Od r. 1950 docházelo k pronásledování a popravám kněží a věřících.

Právní hledisko uvedené problematiky nastínil prof.  Hrdina. Seznámil přítomné s  publikací Nové církevní zákony z roku 1949. Tyto právní úpravy, které měly budit charakter legitimity, byly v platnosti po 40 let komunistické totality. V roce 1968 došlo k obnovení oficiální činnosti Řeckokatolické církve.

Ing. Bendová se pozastavila u zákona č. 218. Stát měl patronát nad církví, přispíval např. na platy duchovních. Nebylo zřetelně definováno, co se rozumí tzv. věcnými náklady. Hovořila také o současném stavu financování církví, což souvisí s neukončeným majetkovým narovnáním státu a církve.

Jedná se o 17 církví, k registraci je připraveno i několik dalších nových církví. Ministerstvo kultury nemá klíč na to, aby bylo u malých církví rozlišeno, kdo je považován za duchovního a kdo za něj považován být nemůže. Podle Ing. Bendové je vyřešení majetkového narovnání otázkou politické dohody a jeho úspěšné zakončení není možné odhadnout. Parlamentní komise se problematice věnuje.

Poté hosté zodpověděli dotazy novinářů a Dr.  Sargánková Kulatý stůl ukončila.

 Přílohy

Kulatý stůl - Bendová.doc
Kulatý stůl - Hrdina.doc
Kulatý stůl - Šebek.doc

http://tisk.cirkev.cz
 
Praha 12. února 2009 (ERC). V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze proběhla oslava „Světového dne nemocných“

   V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) v Praze 1 se ve středu 11. února 2009 uskutečnila již tradiční oslava světového dne nemocných. Od 13:30 proběhl krátký seminář. Den byl zakončen mší sv. od 15:00 v kostele sv. Karla Boromejského.

Součástí této každoroční události byly dvě přednášky s diskuzí. Jako první vystoupila MUDr. Marie Svatošová se svou přednáškou „Hospic jako místo ve společnosti“ a druhou pronesla MUDr. Tereza Dvořáková na téma „Potřeby umírajících a jejich blízkých z pohledu lékaře a zdravotní sestry“. V 15:00 byla v kostele sv. Karla Boromejského celebrována mše sv. biskupem Karlem Herbstem SDB.

Světový den nemocných se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Za den tohoto svátku byl zvolen 11. únor. Před 151 lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se Lurdy staly symbolem Panny Marie, která, jak řekl ve svém loňském jubilejním poselství k tomuto svátku papež Benedikt XVI., „trpí s těmi, kdo prožívají zkoušku, s nimi doufá, je jim útěchou a podporuje je svou mateřskou pomocí.“ Světový den nemocných připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli na to mnohdy chceme zapomenout.
Této slavnostní události se zúčastnil ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA, generální představená Kongregace Milosrdných sester S. M. Bohuslava Marie Kubačáková a v neposlední řadě Mons. Karel Herbst SDB
Přílohy a odkazy:
-fotografie z akce
www.boromejky.cz
www.nmskb.cz
Kontakt: Bc. Martin Hofr, hofr@nmskb.cz, hofr.nmskb@seznam.cz
tel.: 257 197 378, fax: 257 197 344, mobil: 605 292 015

www.ekumenickarada.cz

 

► Praha 12. února 2009 (ERC). 2. kolo výběrového řízení na pozici „2. asistent Vedoucí tajemnice ERC v ČR“

 

Ekumenická rada církví v České republice se sídlem Praha 10 Vršovice, Donská 5/370, vypisuje 2. kolo výběrového řízení na pozici „2.asistent Vedoucí tajemnice ERC v ČR“, neboť v 1. kole z přihlášených uchazečů nevyhověl požadavkům nikdo.
Požadujeme středoškolské vzdělání, znalost práce na PC, znalost Aj slovem i písmem (případně jiného svět.jazyka), členství v některé z členských církví ERC v ČR. Nabízíme stabilní pracovní zázemí, služební byt v místě výkonu práce, odpovídající platové ohodnocení (superhrubá mzda 12 000Kč/měs.), služební telefon a PC. Jedná se o práci na úvazek 0,5 (20 hodin týdně) s možností dalšího rozvoje.

Náplní práce pracovníka/pracovnice bude činnost v rámci středisek ERC (management penzionu, práce v sekretariátu), asistence při přípravě a koordinace projektů ERC (Kirchentag, Modlitba za domov apod.), zpracovávání došlých tiskových zpráv z ekumeny. Nástup od 10. března 2009.
Strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem, doporučením z vaší církve a kontaktními údaji zasílejte na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5/370, 101 00 Praha 10 Vršovice, nebo emailem na adresu: erc@ekumenickarada.cz do 27. února 2009. Přijímací pohovory proběhnou 4. března od 15 do 17 hodin v sídle ERC v ČR.

www.ekumenickarada.cz

► Praha 12.  února 2009 (ČTK - copyright). Papež Za tři roky značně vzroste počet církví se státním příspěvkem. Čtete zde: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=17283  

► Praha 13.  února 2009 (Christnet). ČSSD: Restituce podpoříme, ale církev se musí uskromnit

Soc. demokraté jsou ochotni podpořit církevní restituce. Požadují ale, aby vyrovnání státu s církvemi bylo skromnější. Píše o tom dnešní Právo.

Podle prvního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky je vládou navržená částka 83 miliard korun neúnosná, hlavně s ohledem na hospodářskou krizi. Soc. dem. také chtějí, aby prostředky byly účelově vázány. Včera o restitucích jednala sněmovní komise.

"Musíme se dostat k částce, která bude pro daňového poplatníka přijatelná, dosavadní návrh vlády je podle mého příliš vysoký vzhledem k situaci státu uprostřed vážných dopadů hospodářské krize. Církve by měly také otevřeně říci, co si s finančními prostředky počnou a zda budou záruky, že peníze nezmizí v nejistých podnikatelských aktivitách, které budou církve rozvíjet," řekl Právu Sobotka. Částku ale nechtěl říci.

Svými názory zástupci ČSSD rozlítili koaliční poslance. "Je nekorektní schovávat se za krizi, vy jste částku kritizovali již před rokem, kdy tady žádná krize nebyla," řekl Marek Benda z ODS.

Katolická církev zatím o ustupování z požadavků nechce slyšet. "Od sumy nechceme ustupovat," řekl včera na dotaz Práva generální sekretář České biskupské konference Ladislav Hučko.

Podle děkana Národohospodářské fakulty VŠE Jiřího Schwarze je takto dlouhá splátka nesmyslná a navrhl poslancům, aby uvažovali o kratším splátkovém kalendáři. Například za dvacet let by se částka 83 miliard prodražila jen o 25 miliard, uzavírá Právo.

www.christnet.cz 

► Praha 13.  února 2009 (Christnet). Europoslankyně Roithová pomáhá založit společnost pro pastorační péči

 V Česku neexistuje pro nemocnice a další zdravotnická zařízení systém pastorační péče,  jak je obvyklé v západních evropských zemích. Proto dvě lékařky Marie Opatrná a europoslankyně Zuzana Roithová se rozhodli založit společnost pro pastorační péči.

"Je to dluh, který máme vůči našim pacientům, kteří tak mají přístup k duchovním rozhovorům a dalším službám jen v některých nemocnicích,“ upozorňuje europoslankyně Zuzana Roithová, bývalá ministryně zdravotnictví a patronka nově vznikající  České společnosti pro klinickou pastorační péči v ČR.

Klinická pastorační péče zahrnuje existenciální, duchovní a náboženské potřeby nemocných i těch, kteří se o ně starají. V rámci přístupu k celkovému utrpení zmírňuje úzkost a tím zlepšuje či udržuje kvalitu života nemocného a jeho příbuzných. Cílem společnosti je zvýšit odborné vzdělávání i osvětu laciké veřejnosti, vést systematický dialog mezi lékařskou a teologickou vědou.

"Spolupráce musí začínat již na úrovni lékařských a teologických fakult a týká se i zahraničí.  Společnost  bude pracovat na základě ekumenická spolupráce a posilovat mezináboženský dialog. Hlavním přínosem společnosti je zlepšení spolupráce zdravotníků a nemocničních kaplanů tak, aby  péče o pacienty i jejich blízké byla kvalitnější," vysvětluje Marie Opatrná, lékařka a členka přípravného výboru.  

“Přestože každá církev či církevní společenství pečuje o své členy, jsou situace, kdy je efektivnější spolupráce různých církví, ať už jsou nositeli pastorace svěcení či laici,“ uzavřela Roithová. 

www.christnet.cz 

 
Praha (ETF UK). Pohřeb profesora Josefa Smolíka
Prof. ThDr. Josef Smolík, Dr. h.c., D. D. h.c., STM (27. 3. 1922 - 4. 2. 2009)

Ve středu 4. února 2009 zemřel ve věku bezmála 87 let Prof. ThDr. JOSEF SMOLÍK, Dr. h.c., D. D. h.c., STM, emeritní profesor a někdejší děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pohřební shromáždění se konalo v sobotu 14. února 2009 ve 14 hodin v evangelickém kostele U Salvátora v Praze 1, Salvátorská 1.

smuteční oznámení (dokument ke stažení)

fotografie z pohřbu v podobě galerie
fotografie z pohřbu v zip souboru ke stažení

pohřební kázání Jiřího Doležala

proslov děkana ETF Martina Prudkého

proslov synodního seniora ČCE Joele Rumla

proslov předsedy ERC Pavla Černého

Josef Smolík se narodil v Jičíně, za války studoval teologii v nelegálních kurzech a pracoval jako diakon ve sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech. Později byl vikářem v Pardubicích a v Praze. Studia si rozšířil ročním pobytem na Union Theological Seminary v New Yorku (USA). Od roku 1949 byl farářem ve sboru ČCE v Pardubicích a v letech 1962-1966 pak v Praze u Salvátora. V roce 1950 se habilitoval a byl jmenován docentem Praktické teologie na tehdejší Husově bohoslovecké fakultě v Praze. V roce 1966 byl jmenován profesorem, plnočasově nastoupil na pražskou evangelickou teologickou fakultu (mezitím přebudovanou na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu) a působil na ní až do svého penzionování v roce 1997 (to již na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy). Po roce 1978 byl celkem pětkrát děkanem fakulty. Naposledy byl zvolen novou akademickou samosprávou v roce 1990, kdy výrazně přispěl k inkorporaci fakulty do Univerzity Karlovy. Obdržel čestný doktorát na teologických fakultách v Bratislavě a Budapešti, v letech 1980-81 hostoval na univerzitě v Erlangen (SRN).

Je autorem řady samostatných monografických publikací (Kázání v reformaci, 1954; Kapitoly z liturgiky, 1960; Stimmen der Kirche in der ČSSR, München 1968; Die prophetische Aufgabe der Kirche, Hamburg 1971; Závazek křtu, 1974; Úvod do studia bohosloví, 1978; Erbe im Heute, Berlin 1982; Radost ze Slova, 1983; Jan Augusta, 1984; Pastýřská péče, 1991; Kristus a jeho lid, 1993; Současné pokusy o interpretaci evangelia, 1966 (19935) [též anglicky, korejsky, japonsky a rusky]; Boží slovo v dějinách, 1998; Křesťanství bez antijudaismu, 2002), pro všechny dílčí disciplíny svého oboru zpracoval základní studijní texty. Inicioval a vedl rozsáhlé kolektivní projekty, např. práci na liturgických knihách (Agenda I, 1983 a Agenda II, 1988) či na homiletických kompendiích k perikopám (Kážeme Krista I, 1994; Kážeme Krista II, 1997).

Celoživotně byl intenzivně zapojen v konkrétní církevní službě i mezicírkevní spolupráci. Zastával řadu významných funkcí v ekumenických organizacích a grémiích (např. člen Ústředního výboru Světové rady církví v Ženevě a Komise pro víru a řád SRC; dlouholetý předseda Kostnické jednoty aj.), soustavně se věnoval odborné i osvětové publicistice.

   http://www.etf.cuni.cz/zezivota/umrti_JSmolik/
 
► Liberec 18.  února 2009 (Radio Proglas). Lyžařský šampionát v Liberci provázejí bohoslužby

Dnes začíná mistrovství světa v klasickém lyžování. Pořadatelé na webových stránkách šampionátu upozorňují také na cizojazyčné bohoslužby pro sportovce i jejich příznivce ze zahraničí. Proglas zjišťoval podrobnosti na katolickém arciděkanství i o inciativě Křesťané na lyžích.

V Liberci dnes začíná mistrovství světa v klasickém lyžování. Pro sportovce i jejich příznivce ze zahraničí se budou sloužit bohoslužby v 8 místních křesťanských církvích a sborech, zejména během obou nedělí šampionátu. Katolické společenství pozve návštěvníky mistrovství světa například na mše svaté v polštině, němčině, angličtině či italštině. V libereckých kostelech svatého Antonína Velikého, svatého Bonifáce a křížovém kostele je budou sloužit Poláci a místní duchovní, kteří jeden z jazyků ovládají. V češtině bude v neděli v 8 hodin ráno celebrovat litoměřický biskup Jan Baxant. Podle libereckého arciděkana, patera Františka Opletala, je program cizojazyčných bohoslužeb výsledkem dohody místní církve s organizátory šampionátu.

"Cesta ke slávě je otevřena pro každého" – takový nápis si mohou na autobusu zaparkovaném v běžeckém areálu ve Vesci u Liberce přečíst všichni návštěvníci závodů lyžařského mistrovství světa. Uvnitř jsou dobrovolníci iniciativy Křesťané na lyžích, kteří chtějí během šampionátu zvát k rozhovorům o Bohu. Součástí evangelizační akce jsou také koncerty slovenské skupiny Timothy a svědectví zahraničních hostů o jejich cestě k osobní víře. Nad programem převzala záštitu mezinárodní organizace Mládež z misií. Michal Krchňák z Křesťanského společenství Liberec nám za pořadatele vysvětlil cíl celé iniciativy.

www.proglas.cz  

 
Praha 24. února 2009 (ČCE). Quo vadis, Cuba?

V prostorách Pražské komorní filharmonie, Salon Philharmonie, Krocínova 1, Praha 1, se uskuteční ve dnech 17. – 18. 3. 2009 2. ročník mezinárodní konference věnované Kubě, pod názvem „Qou vadis, Cuba“. Doprovodné akce proběhnou ve foyer kina Lucerna a v kostele Martina.
Pořadatelé: Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Člověkem v tísni, Ekumenickou radou církví a institutem Pontes.

Českobratrská církev evangelická již delší dobu sleduje situaci na totalitním režimem sešněrované Kubě. Podle svých možností činíme kroky, jak na nepříznivou situaci na Kubě upozorňovat. vede nás k tomu touha dát najevo, že jsme nezapomněli na poměry, z nichž jsme byli před avceti lety vysvobozeni, a které žel stále na různých místech světa existují.
Doprovodné akce:
17. 3. od 19.00 hod. proběhne v prostorách Pražské komorní filharmonie dražba obrazů, hudbou doprovodí skupina NSANGO MALAMU. Výtěžek dražby je určen na podporu práce s dětmi a mládeží kubánské Presbyterní církve.
18.3. v 17.00 hod. „Cuba libre“, přípitek politickým vězňům ve foyer kina Lucerna. Následuje průvod s bílými deštníky do kostela Martina ve zdi, kde se v 19.00 hod. uskuteční ekumenická bohoslužba. Od 20.00 hod. proběhne koncert kubánské skupiny Carisma v kavárně kina Lucerna.
   Podrobné informace na www.srcce.cz, včetně letáku a přihlášky
   Kontakty:
Ivana Benešová, komunikace s veřejností Českobratrská církev evangelická
ivana.benesova@srcce.cz
tel: 224 999 275
tel: 606 956 957
http://www.srcce.cz
Pavla Holcová
People in Need, Czech Republic
Human Rights and Democracy
Tel: +420 226 200 462
Cell: + 420 777 782 087
Fax: +420 226 200 401
Email: pavla.holcova@peopleinneed.cz ; www.peopleinneed.cz
Plakát

   www.srcce.cz
 
Praha 24. února 2009 (ERC). Výstava Česká Bible v průběhu staletí

Vážení bratři, vážené sestry,
srdečně vás zveme k účasti na vernisáži výstavy Česká Bible v průběhu staletí. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 12.března 2009 od 17 hodin v Galerii Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1. Výstava, která byla již k vidění v různých částech Evropy, naposledy v Bruselu v rámci českého předsednictví Radě EU, potrvá do 12.dubna 2009.

Výstavu pořádá Společnost přátel Bible, zastoupená paní A.Kubíčkovou. Bližší informace společně s letáčkem a soutěží pro děti najdete v příloze tohoto emailu. Prosím vás také o rozšíření této informace o výstavě do vašich církví.
   Velmi vám děkuji za spolupráci a přeji požehnané dny,
   Mgr. Sandra Zálabová
   vedoucí tajemnice
   Ekumenická rada církví v ČR
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži

   www.ekumenickarada.cz

Praha 23. února 2009 (Christnet). Některé náboženské společnosti se zlobí, že nedosáhnou na podpory od státu

Na milióny korun ročně by mohly státní kasu vyjít platby církvím, které v Česku mají nevelkou podporu, ale snaží se podporu od státu dostat. Například muslimové a hnutí Hare Krišna se rozhodnutím nyní cítí poškozeny. Naopak Svědci Jehovovi se státní pomoci předem vzdávají.

V současné době je státem financováno celkem 17 církví a náboženských společností. Minulý rok dostaly 1,3 miliardy korun, zejména na platy duchovních. Pro přiznání příspěvku od státu je nutná zákonná podmínka deseti let registrace na území Česka a podpisy nejméně deseti tisíc stoupenců. Některé to považují za diskriminaci a po státu marně žádají prominutí těchto podmínek. První podmínku během tří až pěti let splní řada společností, sehnat deset tisíc věřících se však už tak snadno nepodaří, uvádí Novinky.

Společnost Hare Krišna se zaregistrovala v roce 2002 a o zařazení mezi vybrané, státem financované, církve, bude moci zažádat za tři roky. "V současné době ani v nejbližších letech ale není pro Hnutí Hare Krišna reálné získat 10 tisíc podpisů,“ řekl Právu zdejší mluvčí Hare Krišna Antonín Valer. Dodal, že zákonné podmínky jsou těžko splnitelné i pro ostatní nové církve a společnosti. Nejspravedlivější financování církví by podle něj bylo zavedení daňových asignací, tedy možnost, aby každý dal např. procento svých daní vybrané církvi.

Muslimové chtějí rovnost, Jehovisté spoléhají na dary. Podobně jsou na tom čeští muslimové, kteří budou deset let registrovanou církví v roce 2014. "Možná je v Česku deset tisíc muslimů, ale ne všichni mají trvalý pobyt a ne všichni jsou praktikující,“ řekl Právu Vladimír Sáňka z Ústředí muslimských obcí. Dodal, že již v roce 2002 jako "světová a historicky uznávaná církev“ zažádali o prominutí podmínek, avšak bezúspěšně. Jiný případ jsou Svědci Jehovovi. Ti jsou registrováni od roku 1993 a zřejmě by splnili obě podmínky, ale ze zásady pomoc odmítají. Dílo Svědků Jehovových v ČR je proto financováno dobrovolnými dary,“ sdělil Právu Pavel Sommr z informační služby Svědků, uvedly Novinky.

www.christnet.cz

Praha 23. února 2009 (Křesťandnes). V Praze se uskuteční Konference pro pracovníky s dětmi na téma Bible a dětská fantazie

V Praze se v sobotu 28. března 2009 uskuteční setkání pro všechny, kteří s dětmi pracují a hledají inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci, informují o tom internetové stránky www.cb.cz.
Hlavním řečníkem konference bude Pavel Hošek, který se zabývá mimo jiné i fenoménem fantazie a představivosti ve vztahu k Bibli. Pavel Hošek přednáší na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, je ženatý a s manželkou vychovávají čtyři děti – dva jsou školáci, uvádí pozvánka.
„Prosíme o modlitby za toto setkání. Zároveň můžete přemýšlet o nápadech, kterými obohatíte druhé. K takovému sdílení bude příležitost v diskusní skupině i osobních rozhovorech,“ uvádí organizátoři.
Konference pro pracovníky s dětmi na téma Bible a dětská fantazie proběhne v prostorách sboru Církve bratrské na Soukenické 15 v Praze od 9.00 do 15.00 hod.
Časový program konference:
9:00 - 9:10 Přivítání - Roman Neumann, společné písně
9:10 - 9:20 Úvodní ztišení – Pavel Fér
9:20 - 9:30 Modlitby
9:30 - 10:45 Přednáška – Bible a dětská fantazie - Pavel Hošek
10:45 - 11:05 Přestávka: káva, čaj
11:05 - 12:05 Seminář 1 – Funkce příběhu ve vyučování - Pavel Hošek
Seminář 2 – Předmětné lekce - Eva Linzmajerová
Diskusní skupina – rozhovor o službě mezi dětmi – otázky, nápady, společné sdílení, podněty pro Dětský odbor - vede Roman Neuman
12:10 - 13:20 Přestávka na oběd
13:20 - 14:20 Seminář 1 – Funkce příběhu ve vyučování - Pavel Hošek
Seminář 2 – Předmětné lekce - Eva Linzmajerová
14:30 - 14:45 Slovo zástupce z Rady Církve bratrské
Modlitby ve skupinkách za děti a pracovníky s dětmi
cca 15:00 Závěr

www.krestandnes.cz

 
Praha 24. února 2009 (ERC). Přihlášky na Kirchentag 2009 prodlouženy do 6. března 2009

Vážení bratři, vážené sestry,
připomínáme možnost přihlásit se na letošní Kirchentag, který se uskuteční ve dnech 20.-24.května 2009 v německých Brémách. Ekumenická rada církví v ČR, jako již tradičně, nabízí možnost zajištění dopravy a ubytování na Kirchentagu. Máte-li zájem jet, můžete se přihlásit do 6.března 2009. Přihlášení jste ve chvíli, kdy pošlete vyplněnou přihlášku na adresu Ekumenické rady církví a uhradíte poplatek 1000 Kč na číslo účtu, který je uveden na přihlášce (účet patří sboru ČCE Tábor, který se s ERC v ČR spolupodílí na organizaci české výpravy).

Více informací naleznete na stránkách ERC www.ekumenickarada.cz
Prosíme vás také, pokud můžete, abyste tuto informaci rozšířili ve vašich církvích a sborech.
Za organizační tým při Ekumenické radě církví v ČR,
S díky,
Sandra Zálabová
vedoucí tajemnice ERC
Pozvánka ke stažení (PDF)
Aktualizovaná přihláška ke stažení (PDF)

   www.ekumenickarada.cz

► Praha 25. února 2009 (ČBK). Musíme hledat jiné studny radosti, říká Tomáš Sedláček o ekonomické krizi

Hostem dalšího on-line rozhovoru na webu Tiskového střediska ČBK byl dnes odpoledne (25.2.2009) Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Při diskuzi se čtenáři našich stránek hovořil o tématu křesťanského půstu a jeho významu v probíhající hospodářské krizi.

Tomáš Sedláček při on-line rozhovoru, který probíhal od 16.00 do 17.00 hodin na této adrese, odpověděl na 12 otázek. Hned v první z nich se zaměřil na současnou ekonomickou krizi a vyvodil z ní tři důležitá ponaučení: "Za prvé jsme neobstáli v testu moudrosti… v létě jsme si protopili dřevo na zimu. Pokud se naučíme příště žít přiměřeněji, bude to dobrým ponaučením." Jako důležitou vidí Sedláček i spolupráci jednotlivých zemí, která je obranou proti protekcionismu. Třetím ponaučením pak podle něj je hledat "jiné studny radosti, které třeba nic nestojí," protože "ve spotřebě už více radosti, zdá se, nenajdeme, tu studnu jsme již vyčerpali."

O hlubších rozměrech hospodářské krize se Tomáš Sedláček rozhovořil i v dalších otázkách. "Dokud budeme tuto krizi brát jen jako krizi ekonomickou, nikdy se z ní nepoučíme na těch úrovních, kde je to třeba," napsal. Právě proto je podle něj úkolem církve "nabídnout lidem jiné uspokojení než jen to materiální." Tento úkol leží před každým věřícím, tedy před duchovními i laiky. Doba postní, kterou katolická církev právě dnes, na Popeleční středu, zahajuje, je tou nejlepší příležitostí "zamyslet se nad kontemplační rolí půstu. Zejména po období, kdy nám v minulých sedmi letech nezvykle rychle rostlo bohatství."

Další otázky, na které Tomáš Sedláček odpovídal, se týkaly například role žen při tvorbě ekonomiky státu nebo osobnějších záležitostí jako je výchova dětí a správné užívání vlastních darů a talentu. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

http://tisk.cirkev.cz

► Praha 26. února 2009 (ČBK). B21 - Bible pro 21. století

Každou neděli ve 21.10 hodin si na stanici Český rozhlas 6 můžete poslechnout nový pořad pod názvem B21. Poprvé ho naladíte 1.3.2009. B21 je zkratkou podtitulu Bible pro 21. století. Hlavním tématem pořadu bude zkoumání otázky, nakolik je kniha knih relevantní pro moderního člověka, žijícího v srdci Evropy.

Praha: Nejprodávanější knihou v dějinách lidstva je bezkonkurenčně Bible. Je také knihou, která se stala jedním ze základů západní civilizace. Výrazně ovlivnila i české dějiny a mnoho našich myslitelů. Stala se základem konceptu svobodné společnosti a individuálních lidských práv. Po celá staletí se jí v mnoha koutech světa dovolávali nejrůznější ideologové i demokraté, a když se ji komunistické, maoistické nebo polpotovské režimy pokusily nahradit vlastními verzemi "svatých písem", skončil jejich experiment katastrofou.

Četné průzkumy religiozity ve světě ukazují, že člověk našeho století není méně, ale více náboženský (v porovnání s člověkem století dvacátého). Zdá se tedy, že by bylo omylem chápat jednotlivé víry jako jev, který ve vývoji lidstva dříve nebo později odezní. Člověk vždy byl a vždy bude bytostí politickou i náboženskou. Ačkoliv tedy Evropa prožívá zdánlivý ústup od náboženství, celosvětový kontext je přesně opačný. Ostatně, právě v případě starého kontinentu je namístě otázka, nakolik jde o pokles religiozity a nakolik pouze o rezervovanost vůči jejím zavedeným formám.

Jakou roli ale sehrála Bible v našich dějinách? Jak ovlivnila myšlení a pohled na svět u našich výrazných osobností? Jak se podepsala na životním stylu běžných lidí v různých érách? Čím přispěla k naší kultuře? Jak formovala zdejší evropanství a jak formovala české zájmy? Co se z ní odrazilo ve vztazích generací nebo v definici rodiny? Jaký vliv měla na přijímání zákonů, na vzdělání či hodnotový systém té které doby? To všechno jsou otázky, na které bude hledat odpověď seriál B21.

Přílohy

B21 - Bible pro 21. století.doc

http://tisk.cirkev.cz

► Praha 1. března 2009 (www.kmspraha.cz). Program Křesťanské konference 2009 zveřejněn, hlavním řečníkem bude Alan Vincent

Křesťanská konference 2009 se uskuteční ve dnech od 4. do 6. července a její téma bude „Zažít neviditelné království“, informují o tom internetové stránky www.kmspraha.cz.

Jak uvádí pozvánka, 22. Křesťanská konference je pořádaná ve spolupráci Křesťanské misijní společnosti a České evangelikální aliance. Účast jako hlavní řečník přislíbil Alan Vincent (USA/UK), který už v České republice opakovaně sloužil.

Souběžně s Křesťanskou konferencí proběhně opět i Dětská konference. Na Dětskou konferenci pro děti předškolního věku nelze děti hlásit, pokud se jejich rodiče neúčastní Křesťanské konference. Z dětí školního věku mají v případě naplnění kapacity přednost děti rodičů účastnících se Křesťanské konference, informují organizátoři.
Program konference:

sobota 4. 7.
chválicí skupina: Mlask (T. Whang a mládežnická skupina KS Praha)

dopoledne:
M. Klesnil: Jejich je království nebeské
D. Patty: Chuť království

odpoledne:
A. Vincent: Jak zahájit protiútok

neděle 5. 7.
chválicí skupina: Groom’s Friends (L. Orel, O. Malina...)

dopoledne: R. Smetana: Misijní církev

odpolední semináře:
A. Vincent: Přijmete moc Ducha svatého
promítání filmu Amazing Grace (s českým dabingem)
M. Kallus: Izrael a láska k pravdě
S. Malinová: Jak založit a vést mateřské centrum
J. a M. Křivohlaví: Manželství jako dar
M. Krchňák: Obtížná místa v Písmu
M. Poborský: Pozveme národ na večeři
J. Unger: Diskuse k filmu Amazing Grace

večer:
P. Neústupný: Boží království je misijní království

pondělí 6. 7.
chválicí skupina: J. „Gina“ Markovová se skupinou

dopoledne:
A. Vincent: Vítězné království

odpoledne:
L. Ondráček: Boží království proniká do světa

večer: koncert chval – Gina

   www.krestandnes.cz
 
 

 

 Kateřina Děkanovská publikováno: 06.03.2009 02:49 zobrazeno: 4067x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus