WebArchiv - archiv českého webu

Květná neděle

Téma: Požehnaný, jenž přichází k nám jménem Páně

Zvláště v postní době můžeme poznávat, že se i nás týká Ježíšovo: "Běda!" Přesto nevcházíme do pašijového týdne sami, ale s Kristem jako s Králem králů. On nás naplňuje radostnou nadějí, že - ač jsme prach - nemusíme jím zůstat, protože přijíždí jako Kníže pokoje, aby nás smířil s Bohem. Naše doznání: "Pane, nejsme hodni", dnes souzní s jásavým voláním zástupů:"Hosana" - vstříc tomu, kdo náš postem odhalený tristní stav má moc proměnit v jistotu záchrany.

Vstup:                         Iz 62,10-12 

 

Tužby:

2. Abychom všichni svou vírou byli účastni slavného vjezdu Spasitele k záchraně a smíru…

3. Abychom ke svému pokání směli připojit své radostné Hosana...

Epištola:                    Fp 2,6-11

Evangelium:              Mt 21,1-9

K obětování:             Za 9,9

K požehnání:             Ž 118,25-27

Modlitba:

Hosana tobě, Pane Ježíši Kriste, že jsi neváhal přijít i mezi nás hříšníky. Že jsi právě nám dal vstoupit do velikonočního týdne, do týdne slavných činů spásy, vykoupení a osvobození. Požehnaný, jenž přicházíš ve jménu Hospodinově! Požehnej nám, abychom žili tvou milostí, tvou mocí i tvým Duchem. Hosana na výsostech! Amen.

Vhodné písně: 239 nebo 240; 326; (314)Helena Bastlová publikováno: 30.03.2009 12:13 zobrazeno: 2217x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus