WebArchiv - archiv českého webu

Ústřední rada k Bibli 21

Bible a její překlady v Církvi československé husitské

I. VYJÁDŘENÍ K VYDÁNÍ „BIBLE. PŘEKLAD 21.STOLETÍ“

 

1. Pozitiva nového českého překladu Bible

Nový překlad Bible zvaný „Bible. Překlad 21. století“ (dále Bible 21), publikovaný dne 8. 4. t.r. vyvolal ve veřejnosti diskusi o Bibli a jejím překladu vůbec. Sám fakt nového překladu usilujícího oslovit současného člověka většinou jen málo dotčeného tradiční biblickou terminologií a zpřístupnit mu tak biblické poselství lze hodnotit pozitivně a přivítat jej. Rozšiřuje řadu českých překladů Písma a tak přispívá k hlubšímu poznání Božího slova. Zda se podaří novému překladu Bible oslovit současného českého člověka a zda se tak naplní očekávání překladatelů, ukáže čas.

 

2. Překlad a jeho úskalí obecně a konkrétně v případě Bible 21.

Překlad a výklad Bible tvoří neustálý proces a zápas o co nejvěrnější přetlumočení jejího poselství. Není to jen otázka jazyková, ale také teologická. Obsah a forma jsou úzce propojeny. Jisté obtíže s biblickým textem patří k samotnému charakteru Bible a nedají se odstranit ani překladem.

Každý překlad musí řešit pnutí mezi věrností originálu na straně jedné a srozumitelností adresátům na straně druhé. Věrnost originálu bývá někdy na úkor srozumitelnosti a obráceně.

Tak existují na jedné straně doslovné studijní překlady a na straně opačné volné parafráze biblického textu. Mezi tím najdeme překlady některé spíše směrem k věrnosti originálu a jiné spíš směrem ke srozumitelnosti. Mezi poslední patří zmíněný nový překlad. Chce být srozumitelný současnému čtenáři. Odtud pak jeho nové netradiční překlady biblických míst. Tu zdařilejší, jinde ne. Srozumitelnost je někdy na úkor věrnosti originálu (např. znění Desatera Ex 20,1-17; 2 Kr 12,10; L 2,14; J 1,14; Fp 2,7; mudroslovné a poetické texty). To je důvodem k určité zdrženlivosti vůči tomuto překladu z naší strany.

 

II. POUŽÍVÁNÍ BIBLICKÝCH PŘEKLADŮ V CČSH - DOPORUČENÍ DUCHOVNÍM A KAZATELŮM

 

1. Možné použití Bible 21 spolu s dalšími překlady v CČSH

Bibli 21 možno přijmout jako obohacení o další z řady novodobých (Žilkův, Petrů nebo Collův překlad NZ a Škrabalův překlad SZ) či současných českých překladů Bible nebo jejích částí vedle např. Staré a Nové smlouvy vydávané Křesťanskou misijní společností, Liturgického překladu vydávaného Římskokatolickou církví, Jeruzalémské Bible vydávané taktéž v prostředí Římskokatolické církve či parafráze (volného překladu) biblického textu zvané Slovo na cestu (SNC).

Tyto překlady jsou užitečné a doporučené pro studium, ke srovnávání při přípravě na kázání a při biblických hodinách. Nejsou však oficiální normou pro liturgii a vyučování v Církvi československé husitské.

 

2. Bible v liturgii a vyučování CČSH

Základy řádu duchovní péče Církve československé husitské stanovují ve svém úvodu jako oficiální normou pro liturgii, vyučování, duchovní péči i tisk v naší církvi Český ekumenický překlad (ČEP). Normativnost tohoto překladu platí a je závazná i po uveřejnění Bible 21.

Český ekumenický překlad byl církví přijat a osvědčil se. Přes všechna svá omezení splňuje i dnes vysoké nároky teologické odbornosti i srozumitelnosti. Není zafixovaným textem, nýbrž podle poznatků současné biblistiky je stále upravován.

Je významným plodem ekumenické spolupráce a stále spojuje křesťany různých vyznání v naší zemi. 

Pro Církev československou husitskou má význam i to, že se na jeho tvorbě aktivně podíleli i naši biblisté (prof. J. Mánek, prof. Z. Sázava, prof. V. Kubáč).

Vyjádřením normativnosti Českého ekumenického překladu CČSH nevynáší negativní soud nad jinými biblickými překlady ani se tak nechce fixovat jednou provždy na jeden určitý překlad Bible a nikterak se neuzavírá diskusi o liturgickém používání Českého ekumenického či jiného překladu. V současnosti však neshledává žádné teologické důvody ke změně v užívání Českého ekumenického překladu.

 

3. Možnosti a pravidla výjimečného užívání jiných překladů v liturgii CČSH

Normativní charakter Českého ekumenického překladu nevylučuje možnost výjimečného liturgického použití jiného překladu např. Kralického či kteréhokoli jiného kromě volných parafrází biblického textu. 

Pokud se duchovní, který vede liturgii, rozhodne zařadit čtení z jiného překladu, musí pro to mít vážné důvody (např. výstižnější překlad konkrétního místa nebo větší věrnost originálu, než je na tomto místě v překladu ekumenickém) a mělo by se tak dít s ohledem na pastorační situaci (srozumitelnost překladu pro posluchače).

Užití staršího biblického textu je spojeno s požadavkem jeho interpretace soudobou řečí v kázání.

 

4. Povzbuzení k biblickému vzdělávání

Diskuse vyvolaná uveřejněním nového českého překladu znovu ukázala naléhavou potřebu neustálého prohlubování a rozšiřování biblických znalostí duchovních, kazatelů a všech věřících.

Odpovědná práce s Biblí, příprava na kázání a vyučování vyžaduje vždy pečlivé studium Písma v originálních jazycích a také srovnávání nejrůznějších dostupných překladů českých i jiných.  

Chceme tímto povzbudit všechny, kteří mají odpovědnost za zvěstování a vyučování v církvi, aby věnovali mimořádnou pozornost biblickým hodinám a nejrůznějším formám a metodám biblické práce, přípravám  a biblickému studiu. 

 

„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte...“

                                                                                                  Ko 3,16a

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu...“

                                                                                                 2 Tm 3,16-17

 

Dne 23. 4. L. P. 2009

Ústřední rada Církve československé husitskéÚstřední rada Církve čs. husitské

Helena Bastlová publikováno: 24.04.2009 03:48 zobrazeno: 6927x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus