WebArchiv - archiv českého webu

Ex 34,4-9 "Hospodin odkrývá své vlastnosti"

Kázání k neděli Boží Trojice – červen 2009

 

                                                                                   

Ga 4,6-9; Mt 28.18-19

Sestry a bratři,

zdravím vás všechny účastníky této synody duchovních pražské diecéze! Jednání synody se koná v čase mezi svatodušními svátky a nedělí Boží Trojice. Zvolil jsem biblické texty pro následující trojiční neděli. Starozákonní příběh nás přibližuje k Božímu tajemství. Mojžíš oslovuje Boha jménem a následně jsou vyjmenovány podstatné Boží vlastnosti. Ve 34. kapitole knihy Exodus je Hospodin poznáván jako Bůh slitovný, jeho milost převažuje nad přísnou spravedlností a trestem, i když ani ty nejsou pominuty.

            V jaké situaci Hospodin své vlastnosti Mojžíšovi odhaluje a sděluje? Lid byl na cestě z egyptského otroctví k zaslíbené zemi. Desatero Božích přikázání bylo již vydáno, ale vzápětí bylo porušeno. Desatero – to je smlouva mezi Bohem a lidem. Jenže tato smlouva byla porušena ze strany lidu. Porušení smlouvy bylo výmluvně vyjádřeno rozbitými deskami Desatera. Rozbité desky znamenají, že nic neplatí, každý si dělá, co chce, nic se nedodržuje, nikdo není ničím vázán.

            Uvedena je zde i charakteristika lidu. Je to lid „tvrdošíjný“. V Kralické bibli je užita shodná formulace „má tvrdou šíji“. Tím je míněna nepoddajnost, vzdorovitost, zarputilost, zatvrzelost, neústupnost, umíněnost, svéhlavost. Je to sice „Boží lid“, ale žije ve skutečnosti od něho velice vzdálen. Bůh s ním není, není přítomen uprostřed lidu. Dostal se na okraj, jak to vyjadřuje umístění stánku smlouvy, který byl mimo tábor (33,7). Lid je od Boha vzdálen a tím nemůže mít ani správný směr cesty k zaslíbené zemi: Co v takové situaci, kdy nic neplatí a lidé jsou tvrdohlaví a zarputilí a jdou jen za svými představami a cíli? Co zbývá? V takové chvíli přichází na řadu jen modlitba. Mojžíš vystupuje na horu Sinaj a modlí se k Bohu. Mojžíš prosí za jeho přítomnost. „Putuj prosím uprostřed nás.“ Skrytý Bůh sestupuje z výšin, setkává se s Mojžíšem a slyší jeho modlitbu. Uzavírá s lidem novou smlouvu. Ale tato smlouva již není založena na dokonalosti člověka a jeho jednání, na tom, kdo je schopen naplnit do důsledku všechna přikázání Božího zákona, nýbrž je založena na nezměrné Boží milosti. Mojžíšovi jsou odhaleny Hospodinovy vlastnosti. „Hospodin, Hospodin. Bůh plný slitování a milostivý, shovívaný, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu…“  Podle židovství je zde třináct Božích atributů. Připomínají se při vynášení tóry ze svatostánku o svátcích (Slovník – Judaismus od A do Z, s. 211). Vlastnosti, které převažují, jsou slitování a milost. Mojžíš takového Hospodina poznává a k takovému se modlí. Milost je do tisíců pokolení – tedy stále, ale trest je do třetího či čtvrtého pokolení (srov. Ex 20,5-6). Má své omezení.

            Mojžíš se modlí za to, aby Bůh odpustil svému lidu, byl s ním a ukazoval mu znovu jasně cestu k zaslíbené zemi. Celá 34. kapitola obsahuje uzavření nové smlouvy mezi Bohem a lidem. Lid dostává ještě další možnost. Bůh nám lidem skrze Krista dává novou nezaslouženou příležitost. Právě na Ježíšovi jsou patrné vlastnosti Božího slitování, milosrdenství a odpuštění. Navzdory lidské zatvrzelosti, zarputilosti a neochotě podrobit se dobré vůli přichází Bůh se svým slitováním v Kristu ke svému lidu, ke své církvi, přichází i k nám. Z jeho milosti a slitování a ve svobodě Ducha můžeme plnit jeho poslání, budovat církev a obnovovat náboženské obce, získávat učedníky, křtít, kázat a vyučovat. A máme zaslíbení, že je a bude s námi Bůh v Kristu plný slitování, shovívavosti a milosti. Ať toto vědomí nás posiluje v naší službě i v jubilejním roce 2010. Amen.Tomáš Butta, patriarcha

Helena Bastlová publikováno: 23.07.2009 03:32 zobrazeno: 3728x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus