WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k přípravě jubilejního roku 2010

„Také na stezce tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe, naše duše touží po tvém jménu, chceme si připomínat tebe.“

                                                                                                  Izajáš 26,8

 

Sestry a bratři,

následující rok 2010 bude pro naši Církev československou husitskou jubilejním rokem, kdy uplyne 90 let od jejího vzniku.

Naše církev prošla řadou křižovatek a zkoušek v dávné i nedávné minulosti. Procházela tím, co nazývá prorok Izajáš „stezkou soudů.“ A právě proto je tolik potřebná naděje, o které prorok mluví: „skládáme naději v tebe“: Je tím míněna dobrá perspektiva, ve které náš život a činnost církve se stávají smysluplnými. S nadějí můžeme nést všechny zkoušky a obtíže klidněji. Skutečná naděje není povrchním lidským optimismem, nýbrž je hlubokým duchovním zakotvením v Bohu (Žd 10,23). V jubilejním roce 2010 si chceme připomínat dějinné a náboženské kořeny své církve, myšlenkový odkaz teologů a obětavé úsilí sester a bratři, kteří zakládali a budovali náboženské obce. Mnohé z naší minulosti a hodnot, které naše církev vytvořila, stojí skutečně za připomenutí, a může se stát i inspirací a posilou pro naši přítomnost. Prorok Izajáš však mluví o tom, že si Boží lid má připomínat především Hospodina samotného. „Naše duše touží po tvém jménu, chceme si připomínat tebe“. Vždyť smyslem každého jubilea je oslava jediného Boha, dosvědčovaného Biblí (Ž 135,13). Středem oslavy má být připomínání Hospodina samotného, jeho svatosti (Ž 97,12) i dobrotivosti (Ž 145,7).

V jubilejním roce by měla být v každé náboženské obci uspořádána alespoň jedna akce s připomenutím výročí naší církve podle vašeho uvážení a nápaditosti.

Současně jsou připravovány celocírkevní aktivity, jakými jsou výstava, vědecké kolokvium, přednášky pro veřejnost, prezentace diakonie. Je připravována publikace o naší církvi i katalog sborů, které jsou kulturními památkami.

Využijme čas letošního roku ke společné přípravě tohoto výročí, které je příležitostí k uvědomění si hodnoty svého společenství a k prezentování své církve přiměřeným způsobem ve veřejnosti i ekuméně.

V církvi nám však nejde o jednu okázalou slavnostní akci, nýbrž o trpělivou a vytrvalou práci a pravidelný duchovní život v náboženských obcích. Za tuto práci a z víry konané aktivity vám, sestry a bratři, patří poděkování.

Kéž vás Bůh v Kristu obdarovává ze zdrojů svého požehnání a povzbuzuje a posiluje vás svým Duchem!

 

Dne 24. 4. 2009

Tomáš Butta

bratr patriarchaTomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 23.07.2009 04:00 zobrazeno: 3388x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus